Vedtægter for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark

Love og regler for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark
 

Foreningens love
 

I.1: Foreningens navn er: WELSH PONY & COB AVLEN I DANMARK.

Foreningen er medlem af Landsudvalget for Heste og har status som International Organisation Accredited Welsh Studbook hos The Welsh Pony and Cob Society (WPCS).

Foreningens hjemsted er formandens adresse.
 

I.2 Foreningens formål er:

- at fremme avlen af Welsh Mountain ponyer (sec. A), Welsh ponyer (sec. B), Welsh ponyer af Cob type (sec. C), Welsh Cobs (sec. D) og Welsh krydsninger (WPBR) i Danmark.

- at organisere registrering og stambogsføring af avlens 4 sectioner samt welsh krydsningsregister og at afholde avlsselektionsarrangementer.

- at udbrede kendskabet til den walisiske race via aktiv markedsføring, bl.a. for at støtte foreningens avlere i salgsarbejdet.

- at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med følskuer, plageskuer, dyrskuer o. lign. arrangementer i ind- og udland.
 

I.3: Som medlemmer kan optages alle personer, der er interesserede i én eller flere af welsh avlens 4 sectioner samt welsh krydsningsregister.

Medlemskab opdeles i fire typer:

Avlermedlemsskab, individuelt eller familie

Brugermedlemskab

Introduktionsmedlemskab

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til anden person. Medlemskab kan ikke tegnes for mindre end 1 år ad gangen og følger altid kalenderåret. Ved indmeldelse efter 1. november er medlemskabet gældende for det følgende kalenderår. Alle medlemmer kan ændre medlemskab ved årsskiftet i forbindelse med kontingentindbetaling.

De tre medlemstyper har forskelligt kontingent og giver forskellige rettigheder:

Brugermedlemskab er personligt og giver brugeradgang til welshdata.dk, samt ret til at modtage trykte og digitale medlemsinformationer, samt ret til at få optaget salgsannoncer på foreningens hjemmeside. Brugermedlemsskab giver ret til at deltage i foreningens medlemsmøder samt ret til deltagelse som rytter/kusk i brugsklasserne ved foreningsshows og kåringsweekend. Der gives ret til at deltage i generalforsamling - uden stemmeret og valgbarhed.

Introduktionsmedlemskab er personligt, og Introduktionsmedlemsskab kan kun indmeldes af et nuværende avlermedlem i forbindelse med salg af en Welsh pony. Navn på ponyen skal oplyses med indmeldelsen. Medlemskabet er kun gyldigt i det kalenderår, hvor det tegnes. Herefter skal medlemskabet ændres til avler eller brugermedlem. Der kan ikke gives introduktionsmedlemsskab til personer, der tidligere har været medlem, uanset hvilken type medlemskab, det har været.

Introduktionsmedlemmer har ret til adgang til WelshData, modtagelse af trykte og digitale medier, deltagelse i medlemsmøder samt udstiller ved arrangementer om foreningsshow og kåring samt brugsklasser. Introduktionsmedlemmer kan deltage ved Generalforsamlingen uden stemmeret eller valgbarhed. Introduktionsmedlemmer har ikke ret til at få optaget avlsgodkendte hingste på foreningens hingsteliste eller salgsannoncering på foreningens hjemmeside.

Avlermedlemskab kan tegnes for enkeltpersoner eller familier. Avlermedlemskab giver fulde medlemsrettigheder, som ud over de rettigheder, som Brugermedlemmer har, også giver ret til at få avlsgodkendte hingste optaget på foreningens hingsteliste, ret til at få optaget salgsannoncer på foreningens hjemmeside, ret til at modtage trykte og digitale medlemsinformationer, ret til at udstille dyr ved kåringer og shows i foreningsregi, samt stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen. Familiemedlemskab dækker familiemedlemmer, der bor på samme adresse og giver ret til at lade hele husstanden udstille dyr med flere udstillernavne. Et familiemedlemskab giver to stemmer ved generalforsamlingen.

Som medlem af foreningen forpligter man sig til at følge foreningens samt eventuel samarbejdspartneres love og regler, samt at udlevere data såvel trykte som elektroniske til brug for stambogsføring og foreningens almene drift.

Såfremt et medlem overtræder foreningens love, kan vedkommende ekskluderes af foreningen med 3/4 stemmeflertal i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem har dog ret til på førstkommende generalforsamling at forelægge denne afgørelse. Eksklusionen afgøres her ved almindeligt stemmeflertal.

”Ikke medlemmer” af Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark kan annoncere salg af Welsh ponyer og Cob af alle sectioner på foreningens hjemmeside. Kravet er dog en registreret fuld afstamning samt at dyret er oprettet hos SEGES. Pris for annoncering samt tilgængelighedsperiode fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
 

I.4: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ledes af en indenfor eller udenfor medlemmernes kreds valgt dirigent. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Lovændringer kan dog kun foretages på en ordinær generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, enten selv eller ved fuldmagt (se nedenfor), stemmer for forslaget, og såfremt hvert enkelt medlem senest 3 uger før generalforsamlingen skriftligt er tilstillet lovændringsforslaget.

På generalforsamlingen har hvert enkelt A-medlem én stemme og hvert A-medlem med familiemedlemskab 2 stemmer. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest d. 3l. januar. Dokumentation for betalt kontingent skal medbringes til generalforsamling og forevises på forlangende. Der kan stemmes ved fuldmagt afgivet til et andet tilstedeværende A-medlem, idet ét medlem højst kan stemme på grundlag af én fuldmagt.
 

I.5: Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen, og der afgår så vidt muligt 3 medlemmer pr. år. To suppleanter vælges for et år af gangen.

Formanden eller et bestyrelsesmedlem sidder som medlem af Landsudvalget for Heste.

Formanden skal skriftligt besvare spørgsmål fra foreningens medlemmer efter forelæggelse for bestyrelsen. Kun skriftlige spørgsmål aftvinger skriftlige svar.

Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres for foreningens medlemmer senest to måneder efter afholdte bestyrelsesmøder.
 

I.6: Generalforsamlingen fastlægger de overordnede rammer for foreningens drift, herunder ajour fører love og regler. Bestyrelsen håndterer foreningens daglige virke i henhold til dette og har derfor bemyndigelse til at træffe de nødvendige afgørelser. Tvivlsspørgsmål, der opstår i årets løb m.h.t. love og regler, afgøres i bestyrelsen.
 

I.7: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af april, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Beretning fra faste udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent, gebyrer m.v.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg til faste udvalg

10. Eventuelt

Indkaldelse af ordinær generalforsamling skal tilsendes A-medlemmer med et varsel på mindst 3 uger, med angivelse af dagsorden bilagt regnskab og indkomne forslag til behandling.

Hvis et A-medlem, som ønsker at opstille til bestyrelsen, af personlige årsager ikke kan være til stede, skal der foreligge skriftligt tilsagn til bekræftelse af kandidaturet.
 

I.8: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til lovændringer, skal tilsendes bestyrelsens formand senest den 31. december året forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre modtagne forslag mindst 3 uger før en ordinær generalforsamling.
 

I.9: Forslag om foreningens opløsning, sammenlægning med anden forening, nedgradering i status hos WPCS fra International Organisation Accredited Welsh Studbook til International Organisation eller udtrædelse af Landsudvalget for Heste og flytning af stambogsføringen, kan kun vedtages såfremt forslaget opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer og fuldmagtsstemmer ved en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en afgørelse ved almindelig stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden for 3 uger efter den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst 1/3 af A-medlemmerne ved personlig underskrift eller et flertal i bestyrelsen forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et varsel på 3 uger med angivelse af dagsorden og bilagt indkomne forslag til behandling.

________________________________________________________________

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen i Kalundborg d. 26. juli 1969, og siden revideret ved generalforsamlingerne i 1971, 1973, 1975, 1983, 1984, 1988, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2019, 2021 og 2022.

 

Regler for registrering og avl

De i det følgende anførte regler er gældende for al avl med walisiske ponyer i Danmark:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1012 af 8. juni 2016 samt Bekendtgørelse nr. 1228 af 26/10/2018 om undtagelse for at anvende standardformularer ved udstedelse af zootekniske certifikater og om straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1012 af 8. juni 2016 er til enhver tid gældende.
CHR-bekendtgørelsen ”Bekendtgørelse nr. 1159 af 08/08/2022. Bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler”.
 

II. Regler for registrering i stambogen for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark.
 

II.1. En ponys alder regnes fra 1. januar i fødselsåret.
 

II.2. Anmeldelse af bedækning eller inseminering samt anmeldelse af føl til registrering i den danske stambog følger de til enhver tid gældende regler fra Landsudvalget for Heste. Gebyr for indberetning og registrering fastsættes af Landsudvalget for Heste.
 

II.3. Renracede Welsh ponyer & Cobs (sec. A, B, C & D) kan registreres i foreningens stambog, såfremt faderhingsten kan godkendes til avl i henhold til reglerne i afsnit III.

Fra den 1. januar 2017 kræves DNA-bestemmelse af førstegangsfolende hopper senest i forbindelse med registrering af føllet. Dokumentation for tidligere føl registreret i WPCS eller i en stambog i en af WPCS anerkendt avlsorganisation påhviler avler. Udgifter for DNA-test samt registrering hos SEGES afholdes af avler.
 

II.4. For Welsh ponyer og Cobs, der importeres, er optag i den danske stambog betinget af, at det kan dokumenteres, at dyrene er indført eller registreret i en tilsvarende stambog fra WPCS eller fra en af WPCS anerkendt avlsorganisation, og at deres afstamning kan føres tilbage til korrekt eksporterede forfædre jf. WPCS’ ”Registration Rules”. (bem.: I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at Tyskland ikke er godkendt som International Organisation Accredited Welsh Studbook hos WPCS, og at Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark ikke er forpligtet til at acceptere tysk registrerede Welsh ponyer og cobs. Bestyrelsen, januar 2009).
 

II.5. Ponyer/heste af krydsningsblod kan registreres i foreningens register for welsh krydsninger (WPBR), når de opfylder følgende krav:

En Welsh Part Bred (WPBR) er en hest eller pony med en afstamning med min. 12,5 % registreret welsh blod, stammende fra enten far eller mor eller beregnet fra dem begge.

Welsh krydsninger uden 3-leddet afstamning optages i F1, F2 og F3 register, og der tildeles blå pas med foreningens logo. For at opnå blåt pas med foreningens logo skal moderdyret være godkendt til avl af Welsh Part Breds. Formular kan hentes via foreningens hjemmeside og udfyldes af moderdyrets retmæssige ejer og derefter indsendes til SEGES Heste samt til foreningen. Dyr registreret i F1, F2 og F3 kan deltage i shows, dyrskuer, ridestævner o. lign.. Afkom efter F3 moderdyr eller med 3-leddet afstamning får tildelt rødt pas med foreningens logo. Hopper registreret i F1, F2 og F3 kan kåres. Hingste registreret i F1, F2 og F3 kan ikke tildeles livstidsavlslicens eller kåres, men kan deltage i foreningens aktiviteter på lige fod med renracede Welsh ponyer og Cobs.
 

II.6. Dyr af dokumenteret afstamning, men som ikke overholder foreningens nuværende bestemmelser kan optages i Sec. X, og få tildelt sort pas fra SEGES Heste, svarende til hvide pas fra Welsh Pony and Cob Society. Disse dyr kan ikke udstilles i welsh-regi.

Såfremt faderhingsten ikke kan godkendes til avl jf. III, vil afkommet blive optaget i section X, og deres afkom vil aldrig kunne overføres til de renracede sec. A, B, C, D eller WPBR.

Dyr med uacceptable aftegn vil blive optaget i section X. Disse dyr kan ikke udstilles i welsh-regi. Føl efter avlsgodkendte hingste og hopper registreret i sec. X udelukkende pga. uacceptable aftegn kan, såfremt de ikke har uacceptable aftegn, overføres til de renracede sec. A, B, C eller D.
 

II.7. Under forudsætning af fuld afstamningsoplysning, sidestilles røde hestepas fra Danmark, grønne hestepas fra WPCS samt hestepas udstedt af en af WPCS anerkendt avlsorganisation, under forudsætning af, at afstamningen kan føres tilbage til korrekt eksporterede forfædre jf. WPCS’ ”Registration Rules”.
 

II.8. Tvivlstilfælde vedrørende registrering afgøres af foreningens bestyrelse.
 

III. Regler for godkendelse af hingste til avl.
 

Hingste kan opnå godkendelse til avl ved indløsning af livstidsavlslicens, kåring, avlsgodkendelse (2-års hingste) eller på baggrund af udenlandske bedømmelser, hvis nedenstående regler er opfyldt:

III.1. Alle hingste, født efter 1. januar 1994 skal, for at en godkendelse med henblik på avl kan tildeles, have deres afstamning kontrolleret ved hjælp af DNA-bestemmelse.
 

III.2. For at 2 års og ældre registrerede hingste kan opnå livstidsavlslicens, kåring eller avlsgodkendelse i regi af Welsh Pony & Cob Avlen er følgende gældende:

A) Hingsten skal have gennemgået en dyrlægeundersøgelse. Ved denne undersøgelse sikrer en dyrlæge, at hingsten er alment sund, at benstillinger, bevægelser, tandsæt m.v. er korrekt, og at hingsten har begge testikler i pungen. Såfremt hingsten ikke kan godkendes veterinært, kan den ikke godkendes til avl.

B) Hingstens signalement, stangmål, pibe og gjordmål, dog for hingste med livstidsavlslicens kun signalement og stangmål, skal noteres af en til formålet udpeget måler. Såfremt en hingst måles for stor eller for lille, kan hingsten ikke godkendes til avl, førend den har været stillet for en bedømmelseskommission.

Det påhviler en hingsteejer, som ansøger om livstidsavlslicens, kåring eller avlsgodkendelse at fremsende dyrlægeerklæringen på en af foreningen udarbejdet blanket forinden sagsbehandlingen påbegyndes. Blanketten kan hentes via foreningens hjemmeside.

Når ovenstående betingelser er opfyldt, kan en livstidsavlslicens udstedes, eller hingsten kan anmeldes til avlsgodkendelse eller kåring.
 

III.3. Hingste registreret med 3-leddet afstamning i andet officielt anerkendt avlsforbund, og som ønskes anvendt til WPBR avl, godkendes efter følgende regler:

A) Kårede hingste:

For hver bedækket welsh-hoppe indsendes et registreringsskema til SEGES Heste samt foreningen, der forefindes på foreningens hjemmeside. bilagt dokumentation for hingstens eventuelle udenlandske registrering, DNA-bestemmelse og kåring.

B) Araber hingste med guldmedalje:

Hingsten skal have gennemgået dyrlægeundersøgelsen, som beskrevet i III.2. Skemaet indsendes til foreningens hingstelistefører. For hver bedækket welsh-hoppe indsendes et registreringsskema til SEGES Heste samt foreningen, der forefindes på foreningens hjemmeside.

C) Øvrige hingste:

Hingsten skal have gennemgået dyrlægeundersøgelsen, og der skal betales licensgebyr, som beskrevet i III.2. Skemaet indsendes til foreningens hingstelistefører. For hver bedækket welsh-hoppe indsendes et registreringsskema til SEGES Heste samt foreningen, der forefindes på foreningens hjemmeside.

For registrering af føl i WPBR registeret skal der for hver bedækket hoppe indsendes et registreringsskema på hoppen, såfremt hoppen ikke tidligere er registreret til WPBR avl. Skemaet kan hentes via foreningens hjemmeside, og sendes til SEGES Heste samt i kopi til foreningen.
 

III.4. For hingste med godkendelser til avl hos WPCS eller i en af WPCS anerkendt avlsorganisation, og hvis afstamning kan føres tilbage til korrekt eksporterede forfædre jf. WPCS’ ”Registration Rules”, og som ønskes optaget i den danske avl er følgende gældende:

A) Hingste, der via en avlslicens er godkendt til avl, optages på skriftlig begæring i den danske licensordning mod betaling af administrationsgebyr. Det påhviler hingsteejeren at fremsende dokumentation for hingstens udenlandske godkendelse til avl, samt afstamning ved en bekræftet forældreskabsattest til foreningens hingstelistefører samt SEGES Heste.

B) Kårede hingste optages på skriftlig begæring i den danske kåringsstambog og optræder derefter med prædikatet ”godkendt til avl”. Det påhviler hingsteejeren at fremsende dokumentation for hingstens kåring, samt afstamning ved en bekræftet forældreskabsattest til foreningens hingstelistefører samt SEGES Heste. I Storbritannien sidestilles det at vinde en medalje med dansk kåring. Administrationsgebyr herfor fastsættes af bestyrelsen.
 

III.5. Hingste med livstidsavlslicens, godkendte og kårede hingste kan godkendes til kunstig sædoverføring i henhold til Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt. Det samme gælder anvendelse af sæd fra udenlandske hingste, der opfylder betingelserne m.h.t. godkendelse i hjemlandet, samt for registrering af afkom efter disse.
 

III.6. En licenshingst kan opnå prædikat ”godkendt til avl”, såfremt der kan opnås 21 points for en afkomssamling med min. 5 stk. føl eller ældre dyr, jf. VI.2., til et af landsdelsdyrskuerne eller et foreningsarrangement.
 

III.7. Hingsteejeren afholder alle udgifter med henblik på godkendelse af hingst til avl. Gebyrer for livstidsavlslicensen fastsættes af generalforsamling.
 

III.8. Ejere af hingste med livstidsavlslicens, godkendte og kårede hingste skal i forbindelse med driften af deres bedækningsforretning følge de til enhver tid gældende regler herfor fastsat af Landsudvalget for Heste samt Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark.
 

III.9. Hingste med livstidsavlslicens, kåring, avlsgodkendelse eller godkendelse til avl på baggrund af udenlandske bedømmelser kan deltage i dyrskuer, såfremt dyrskuet accepterer deltagelse.
 

IV. Regler for deltagelse i kåring
 

IV.1. Bestyrelsen udpeger dommere til vurdering af avlsdyr (kaldet bedømmelseskommission).

Bedømmelseskommissionen skal altid bestå af mindst 2 dommere: 1 eller 2 udenlandske dommere eller én udenlandsk overdommer og 1-2 danske dommere. Den/de udenlandske dommere skal figurere på Welsh Pony & Cob Societys eller søsterorganisationers dommerliste. De danske dommere skal være optaget på foreningens officielle dommerliste.

Bestyrelsen kan dog fravige denne regel og antage 3 danske dommere i force majeure situationer, hvor det ikke er muligt at fremskaffe udenlandske dommere. Mindst 1 af disse skal være international dommer og have international erfaring.
 

IV.2. Registrerede 3 årige og ældre hopper samt vallakker kan fremstilles til kåring. De kan opnå kåring i I. kl., II.A., II.B. eller ikke opnå kåring.

Der udarbejdes en udførlig beskrivelse, inden for type, kropsform, fundament, bevægelse og helhed.

Kårede dyr optages i kåringsstambogen.

Hopper og vallakker måles på kåringspladsen (stang-, og pibemål), og der kontrolleres signalement samt chip.
 

IV.3. Inden en hingst første gang fremstilles for bedømmelseskommissionen, skal den være godkendt til avl jf. reglerne i III.

2 års registrerede hingste kan fremstilles ved kåringen og opnå en 1-års avlsgodkendelse eller ikke opnå avlsgodkendelse.

Der udarbejdes en udførlig beskrivelse inden for type, kropsform, fundament, bevægelse og helhed.

1-årig avlsgodkendelse er gældende fra bedømmelsestidspunktet.

3 års eller ældre registrerede hingste kan fremstilles til kåring og opnå en avlsgodkendelse. De kan opnå kåring i I. kl., II.A., II.B. eller ikke opnå kåring.

Der udarbejdes en udførlig beskrivelse inden for type, kropsform, fundament, bevægelse og helhed.

Opnår hingsten kåring, kan den benyttes fra bedømmelsestidspunktet.

Hingste måles på kåringspladsen (stang-, pibe- og gjordmål), og der kontrolleres signalement samt chip.

Avlsgodkendte og kårede hingste optages i kåringsstambogen og i foreningens officielle, årlige hingstekatalog. Hingste, hvis ejere ikke er medlem af foreningen (f.eks. pga. kontingentrestance), slettes i foreningens officielle hingstekatalog.
 

IV.4. Såfremt hingsten, hoppen eller vallakken måles for stor eller lille, vil det være op til bedømmelseskommissionen at afgøre, om hingsten, hoppen eller vallakken skal kåres i den pågældende section. Hingste, som bedømmelseskommissionen ikke finder passende typiske grundet højden, kan ikke få tildelt livstidsavlslicens eller kåring.
 

IV.5. Hingste, hopper og vallakker, der ikke opnår kåring, kan genfremstilles.
 

IV.6. For WPBR gælder, at det ved kåringen vil blive kritisk vurderet, om de har welsh præg, og WPBR med et sådant typepræg vil blive foretrukket.
 

IV.7. Ved kåring kan dyr ikke udstilles, såfremt der er inhabilitet mellem dommeren og dyret/udstilleren, det vil sige at dommeren ikke må have avlet, ejet eller ”produced” (trænet) dyret.
 

IV.8. Goldhopper og følhopper kåres hver for sig, såfremt der er mindst 5 af hver i den pågældende klasse.
 

V. Regler for deltagelse i foreningsshows
 

V.1. Et foreningsshow er et show, som opfylder nedenstående betingelser:

A) Showet er åbent for registrerede hingste, hopper og vallakker i alle aldre.

B) 4 årige og ældre hingste skal have dansk eller udenlandsk livstidsavlslicens, være kåret eller godkendte til avl.

C) Det tilstræbes, at der er min. 3 deltagere i hver klasse. Aldersspredningen i klasserne skal minimeres så vidt muligt. Om nødvendigt kan sectioner indbyrdes og WPBR slås sammen i klasser.

D) Klasser med goldhopper og følhopper kan deles, såfremt der er mindst 5 af hver i den pågældende klasse.
 

V.2. Et show kan opnå status som foreningsshow, hvis arrangøren retter skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom, inden indbydelsen offentliggøres. Bestyrelsen udpeger dommere og fastlægger bedømmelsesgrundlaget.
 

V.3. Der uddeles rosetter: rød/hvid/rød roset til 1. plads, blå/hvid/blå roset til 2. plads, grøn/hvid/grøn roset til 3. plads samt hvide rosetter til øvrige deltagere. Derudover vil hingste (1-3 år), som dommeren finder bevaringsværdige som fremtidigt hingsteemner, modtage en speciel bevaringsværdig roset ved alle foreningsshows og plageskuer.
 

V.4. På foreningsshows kan dyr ikke udstilles, såfremt der er inhabilitet mellem dommeren og dyret/udstilleren. F.eks. hvis dommeren har opdrættet eller ejet dyret.
 

V.5. Dommerne kan vælge ikke at uddele et championat, hvis de ikke finder ponyerne værdige til championatstitler.
 

V.6 Trimning af mulehår er ikke tilladt og vil medføre udelukkelse fra showet, medmindre det er foretaget af veterinære årsager. Dyrlægeerklæring skal kunne fremvises.
 

VI. Regler for afprøvning af avlsdyr
 

VI.I. Hopper, vallakker og hingste på 4 år og derover kan deltage i en af Landsudvalget for Heste og af foreningen godkendt materialprøve og/eller i foreningens egnethedsprøve.

Hingste, der har bestået en af disse brugsprøver, optages i et særligt afsnit af hingstelisten. For at bestå materialprøven kræves et pointminimum på 600 points. Endvidere gælder det for begge typer af prøver, at ingen enkeltkarakterer i gangarter må være under 5.

Dyr, der ikke består brugsprøver, kan genfremstilles.
 

VI.2. Afkom efter kårede, godkendte og avlsgodkendte hingste samt hingste med livstidsavlslicens kan frivilligt deltage i en følsamling og eller i en afkomssamling. Der skal bedømmes min. 5 afkom, og afkommene skal kunne optages i den danske stambog for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark, Moderhopperne skal så vidt muligt tilhøre samme section som hingsten.

Føllene bedømmes ved moders side og afkom, der deltager i en afkomssamling, skal være fyldt 2 år, sådan at det er muligt at bedømme hingstens præg på afkommene. Bedømmelsen skal finde sted med afkommene samlet ved en landskåring, et foreningsshows, ved et af foreningen anerkendt føl- eller plageskue eller ved et landsdelsdyrskue.

Bedømmelsen foretages af en af bestyrelsen udpeget bedømmelseskommission. Ved bedømmelsen beskrives føllene eller afkommene som en helhed, og samlingen gives points i henhold til nedenstående skala.

1. klasse 1. grad – 23 og 24 point

1. klasse 2. grad – 21 og 22 point

2. klasse 1. grad – 19 og 20 point

2. klasse 2. grad – 17 og 18 point

3. klasse – 15 og 16 point
 

VI.3. Registrerede hopper kan fremstilles til bedømmelse i hoppefamilier:

A. Lille hoppesamling på mindst 3 individer, bestående af moderhoppen, som skal være kåret, og 2 døtre på mindst to år.

B. Hoppefamilie på mindst 5 individer bestående af moderhoppen, som skal være kåret, med mindst 2 døtre og disses afkom, som kan være føl.

Samlinger gives point i henhold til skalaen i punkt VI.2.

Bedømmelsen foretages af en bedømmelseskommission i forbindelse med en kåring eller et foreningsshow. Ved landsdelsdyrskuer foretages bedømmelsen af dyrskuedommerne. Kun afkomsbedømmelser efter hopper, foretaget ved disse lejligheder, kan regnes som officielt anerkendte.
 

VII. Krav til dommere og dommersekretærer
 

Dommerne ved kåring og foreningsshows skal være optaget på foreningens officielle dommerliste eller såfremt der benyttes udenlandske dommere på Welsh Pony & Cob Societys eller søsterorganisationers dommerliste.

Der er ikke krav om, at dommere og dommersekretærer er medlem af foreningen.

 

VIII. Tildeling af eliteprædikat
 

VII.1 Registrerede hingste og hopper, der opfylder følgende krav, kan få tildelt eliteprædikat:

En hingst er elitehingst, når han har samlet 500 point udregnet fra nedenstående kriterier. Minimum 200 point skal være brugspoint beregnet ud fra beregningsmetoden for tildeling af Årets Welsh Pony. Minimum 250 point skal være avlspoint optjent af mindst 10 forskellige afkom kåret i 1.kl. Hingstens egne brugs- og udstillingsresultater tæller ikke med.

En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående kriterier. Minimum 80 point skal være brugspoint beregnet ud fra beregningsmetoden for tildeling af Årets Welsh Pony. Minimum 100 point skal være avlspoint optjent af mindst 4 forskellige afkom kåret i 1.kl. Alternativt 3 forskellige afkom og 3 forskellige børnebørn kåret i 1.kl. Hoppens egne brugs- og udstillingsresultater tæller ikke med.

Pointfordeling:

kl. 25 point

2. kl. A 15 point

2. kl. B 5 point
 

VII.2. I alle tilfælde sker tildeling af eliteprædikatet (E) efter skriftlig anmodning til foreningens bestyrelse, hvori det dokumenteres, at de stillede krav er opfyldt. Importerede dyr, der opfylder tilsvarende krav i oprindelseslandet, kan ligeledes få tildelt eliteprædikatet. Prædikatet registreres på SEGES Heste, www.welshdata.dk og www.welshponyer.dk

Gebyr for registrering på SEGES Heste afholdes af ejer.
 

IX. Tildeling af brugsprædikat
 

VIII.1 En hingst, hoppe eller vallak kan få tildelt brugsprædikat ved at optjene mindst 75 point i indeværende år beregnet ud fra pointskemaet til årets Welsh pony.
 

VIII.2. Tildeling af brugsprædikatet (R) sker efter skriftlig anmodning til foreningens bestyrelse, hvori det dokumenteres, at de stillede krav er opfyldt. Gebyr for registrering på SEGES Heste afholdes af ejer.
 

VIII.3.Ved opnået guldmedalje i Foreningens Performance medaljesystemet tildeles ponyen/hesten sit brugsprædikat (R). Bestyrelsen sørger for registrering på SEGES Heste.
 

X. Mærkning
 

IX.1. Identitetsmærkning foretages i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning: Bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler. (BEK nr. 1159 af 08/08/2022) er til enhver tid gældende.
 

XI. Bilag
 

Bilag 1: Avlsstandard for de 4 sectioner samt Welsh Part Bred.
 

Bilag 2: Pointskemaet til Årets Welsh Pony.
 

Dette regelsæt er senest revideret i marts 2024.

Da der løbende kan forekomme ændringer/tilføjelser, må hvert enkelt medlem selv sørge for at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende regler.